Tag: adho mukha shvanasana

adho mukha svanasana from a master

adho mukha svanasana from a master

Downward Facing Dog. Post nap.