Categories
asana blog favorites

adho mukha svanasana from a master

Downward Facing Dog. Post nap.